Lịc thi đấu Bóng đá nam, nữ năm 2015-2016

Thứ ba - 20/10/2015 10:37
KHỐI 12 NAM
BẢNG C1 BẢNG C2 BẢNG C3 BẢNG C4
12C5
12C8
12C9
12C13(đ2)
12C1
12C7
12C13
12C4(d2)
12C2
12C11
12C6
12C
12C3
12C4
12C10
12C12

KHỐI 11 NAM
BẢNG B1 BẢNG B2 BẢNGB3 BẢNGB4
11B7
11B4
11B13
11B11
11B1
11B2
11B8
11B12
11B3
11B9
11B10
11B14
 
11B5
11B6
11B15
11B11(d2)
                         
KHỐI 10 NAM
BẢNG A1 BẢNG A2 BẢNG A3 BẢNG A4
10A1
10A8
10A9
10A12
10A7
10A11
10A8(đ2
10A
10A2
10A3
10A4
10A13
10A5
10A6
10A10
10A14+15
 
BÓNG ĐÁ NỮ
BẢNG N1 BẢNG N2 BẢNG N3 BẢNG N4 BẢNG N5 BẢNG N6 BẢNG N7 BẢNG N8
10A1
10A15
10A7
10A12
10A5
10A14
10A8
10A4
11B1
11B15
11B5
11B10
11B3
11B6
11B12
11B9
11B13
11B2
11B7
11B11
 
11B4
11B8
11B14
10A13
12C1
12C13
12C6
12C10
12C7
12C12
12C11
12C9
12c6
   
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM,NỮ

 
     STT     TRẬN       GIỜ       BẢNG TỶ SỐ

Thứ 4(16/9)
1 12c13 – 12c9 16h45 C1  
2 12c5 – 12c8 16h45 C1  

thứ 5 (17/9)
3 11b4-11b7 13h15 B1  
4 11b11-11b13 13h25 B1  
5 11B1-11B2 14h00 B2  
6 11b8-11b12 14h15 B2  
7 11b3-11b9 15h00 B3  
8 11b10-11b14 15h15 B3  

THỨ 6(18/9)
9 12c1-12c7 16H45 C2  
10 12c13-12c4(d2) 16H45 C2  

thứ 7(19/9)
11 11b5-11b6 13h15 B4  
12 10a1-10a8 13h25 A1  
13 11B15-11B11(2) 14h00 B4  
14 10a9-10a12 14h15 A1  
15 10a5-10a6 15h00 A4  
16 10a10-10a14 15h15 A4  

THỨ 2(21/9)
17 12c3-12c4 16H45 C4  
18 12C10-12C12 16H45 C4  

THỨ 3(22/9)
19 12C2-12C11 16H40 C3  
20 11B4-11B11 16H40 B1  
 
THỨ 4(23/9)
22 11B7-11B13 16H40 B1  
23 10A7-10A11 16H40 A2  

THỨ 6(25/9)
24 11B5-11B10 16H40 NỮ 3  
25 11B6-11B11 16H40 B4  

THỨ 7(26/9)
26 11B5-11B15 16H40 B4  
27 11B1-11B15 16H40 N3  

CHỦ NHẬT(27/9)
28 11B1-11B8 7H15 B2  
29 11b3-11b10 7h30 B3  
30 10A2-10A3 7H45 A3  
31 12C7-12C4(2) 8H00 C2  
32 10A13-10A4 8H30 A3  
33 12C5-12C9 9H00 C1  
34 11B2-11B12 9H30 B2  
35 12C8-12C13(2) 10H30 C1  
 
36 11B3-11B6 13H15 N4  
37 11B12-11B9 13H30 N4  
38 11B13-11B2 14H00 N5  
39 11B7-11B11 14H30 N5  
40 11B4-11B8 15H00 N6  
41 11B14-10A13 15H30 N6  
42 10a5-10a10 16H00 A4  

THỨ 2(28/9)
43 12C11-12C6 16H40 C3  
44 12C11-12C9 16H40 N8  
 
Thứ 3(29/9)
45 10A8-10A4 15H30 N2  
46 10A11-10A8(2) 15H50 A2  
47 10A5-10A14 16H15 N2  
48 12C7-12C12 16H40 N8  
49 12c6-12c10 16h40 N7  

Thứ 4(30/9)
50 12c1-12c13 16H40 C2  
51 10A1-10A15 16H40 N1  

Thứ 6(2/10)
52 12c3-12c10 16H40 C4  
53 12c13-12c10 16H40 N7  

Thứ 7(3/10)
54 12c1-12c6 16H40 N7  
55 12c2-12c6 16H40 C3  
 
CHỦ NHẬT(4/10)
56 11B4-11B13 13H15 B1  
57 11B2-11B11 13H30 N5  
58 11B1-11B12 14H00 B2  
59 11B13-11B7 14H30 N5  
60 11B2-11B8 15H00 B2  
61 11B3-11B12 15H30 N4  
62 11B7-11B11 16H00 B1  
63 10A14-10A10 16H30 N2  
 
THỨ 2(5/10)
64 12C4-12C12 16H40 C4  
65 12C12-12C9 16H40 N8  
 
Thứ 3(6/10)
66 10A4-10A2 15H15 A3  
67 10A1-10A7 15H30 N1  
68 10A3-10A13 16H00 A3  
69 10A15-10A12 16H30 N1  
70 10A5-10A8 16h40 N2  

thứ tư(7/10)
71 12C1-12C13 16H40 N7  
72 10A6-10A15 16H40 A4  

Thứ 5(8/10)
73 11b9-11b14 13H15 B3  
74 10A7-10A12 13H30 N1  
75 11b1-11b5 14H00 N3  
76 11b4-11b14 14h15 N6  
77 11B9-11B6 14H30 N4  
78 10A1-10A9 15H00 A1  
79 10A8-10A12 16H00 A1  

THỨ 6(9/10)
80 12C8-12C9 16H40 C1  
81 12c7-12c11 16H40 N8  

THỨ7(10/10)
82 11B3-11B14 13H15 B3  
83 10a14-10a10 13H30 N2  
84 11B9-11B10 14H00 B3  
85 11b15-11b10 14H30 N3  
86 10a1-10a12 15H00 A1  
87 11B5-11B11(2) 15H30 B4  
88 10a8-10a9 16h00 A1  
 
 
CHỦ NHẬT ( 11/10)
89 11B6-11B15 7H15 B4  
90 11B8-10A13 7H30 N6  
91 12C5-12C13(2) 8H00 C1  
92 12C8-12C9 8H30 N8  
93 10A5-10A4 8H30 N2  
94 10A3-10A4 9H15 A3  
95 10A1-10A12 9H30 N1  
96 10A2-10A13 10H00 A3  

THỨ 2(12/10)
97 12C1-12C4(2) 16H40      C2  
98 12C1-12C10 16H40 N7  

THỨ 3(13/10)
99 10A6-10A10 16H00 A4  
100 10A14-10A8 16H00 N2  
101 11B1-11B10 16H30 N3  

THỨ 4(14/10)
102 12C3-12C12 16H40 C4  
103 12C12-12C9 16H40 N8  

THỨ 5(15/10)
104 11B3-11B9 13H15 N4  
105 11B6-11B12 13H30 N4  
106 11B15-11B5 14H00 N3  
107 11B13-11B11 14H30 N5  
108 11B7-11B2 15H00 N5  
109 11B4-10A13 15H30 N6  
110 11B8-11B14 15H30 N6  
111 12C11-12C8 16H00 N8  
 
 THỨ 6 (16/10)
112    12C4-12C10 16H30      C4  
113 12C13-12C6 16H30 N7  

THỨ 7(17/10)
114 10A7-10A8(2) 13H15 A2  
115 12C7-12C13 13H30 C2  
116 10A15-10A7 14H00 N1  
117 12C7-12C8 14H30 N8  
118 12C12-12C11 15H00 N8  
119 10A5-10A15 15H30 A4  
120 10A8-10A4 16H00 N2  
 
Thứ 2 (19/10)Tk khối 10-k11-k12. 1/16 nữ
121 12c7-12c9 16h40 N8  
122 Nhất B1-nhì B2 16h40 Tk11  

Thứ 3  (20/10)
123 Nhất B2-nhì B1 16h40 Tk11  
124 Nhất n3-nhì n4 16h40 1/16nữ  

Thứ 4(21/10)
125 Nhất c1-nhì c2 16h40 TK12  
126 Nhất n4-nhì n3 16h40 1/16N  

Thứ 5(22/10)
127 Nhất a 1-nhì a 2 13h15 Tk10  
128 Nhất n 1-nhì n 2 13h30 1/16n  
129 Nhất a 2-nhì a 1 14h00 Tk10  
130 Nhất n 2-nhì n 1 14h30 1/16n  
131 Nhất a 3-nhì a 4 15h00 Tk10  
132 Nhất n 5-nhì n 6 15h30 1/16n  
133 Nhất a 4-nhì a 3 16h00 Tk10  
134 Nhất n 6-nhì n 5 16h15 1/16n  
135 Nhất c2- nhì c1 16h40 Tk12    
136 Nhất n 7-nhì n 8 16h40 1/16N    
               
 
Thứ 7(24/10)
137 Nhất B3 –nhì B4 13h15 Tk11  
138 Nhất B4–nhì B3 13h30 Tk11  
139 thắng124-thắng126 14h00 TkNỮ  
140 Nhất C3-nhì C4 14h30 Tk12  
141 Nhất  N8-nhì N7 15h00 1/16  
142 Nhất C4 –nhì C3 15h30 TK12  
143 thắng 128-thắng130 16h00 Tk nữ  
 
Thứ 2(26/10)BK
144 thắng 125-thắng 140 16h30 BK12  
145 thắng 132-thắng 134 16h45 Tk nữ  

Thứ 3(27/10)
146 thắng 122-thắng 137 16h40 BK11  
147 thắng 136-thắng 141 16h40 Tk nữ  

THỨ 4(28/10)
148 thắng 135-thắng 142 16H40 BK12  
149 thắng 123-thắng 138 16H40 BK11  

THỨ 6(30/10)
150 thắng 127-thắng 131 16h40 Bk10  
151 thắng 129-thắng 133 16h40 Bk10  

THỨ 7(31/10)
152 thắng 139-thắng 143 16h40 Bk n  
153 thắng 144-thắng 148 16h40 Ck12  

Thứ 2(2/11)
154 Thua150 –thua151 16h40 Hb10  
155 thắng 150-thắng 151 16h40 Ck10  

Thứ 3(3/11)
156 thắng145 -thắng 147 16h40 Bk n  
157 thắng 146-thắng 149 16h40 Ck11  

Thứ 6(6/11)
158 Thua157 –thua153 16h40 Hb12  
159 thắng152 -thắng 156 16h40 Ck n  

Thứ 7(7/11)
160 Thua152 –thua156 16h40 Hb n  
161 thắng153 -thắng 157 16h40 Ck12  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Niềm Vinh Dự Của Một Ngôi Trường Xây Dựng Tượng Đài Danh Sư Võ Trường Toản

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ” bởi trí tuệ và nhân cách của người thầy giáo ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ học trò. Ông cha ta cũng từng dạy : “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” ( một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng là thầy ). Trong sử sách, biết bao người thầy đáng kính được...

Đăng nhập thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây