Chính sách b?o m?t Quy?n riêng t?

?i?u 1: Thu th?p thông tin

1.1. Thu th?p t? ??ng:

Nh? m?i website hi?n ??i khác, Chúng tôi s? thu th?p ??a ch? IP và các thông tin web tiêu chu?n khác c?a b?n nh?: lo?i trình duy?t, các trang b?n truy c?p trong quá trình s? d?ng d?ch v?, thông tin v? máy tính & thi?t b? m?ng v.v… cho m?c ?ích phân tích thông tin ph?c v? vi?c b?o m?t và gi? an toàn cho h? th?ng.

1.2. Thu th?p t? các khai báo c?a chính b?n:

Các thông tin do b?n khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm vi?c nh?: ??ng ký tài kho?n, liên h? v?i chúng tôi... c?ng s? ???c chúng tôi l?u tr? ph?c v? công vi?c ch?m sóc khách hàng sau này.

1.3. Thu th?p thông tin thông qua vi?c ??t cookies:

Nh? m?i website hi?n ??i khác, khi b?n truy c?p website, chúng tôi (ho?c các công c? theo dõi ho?c th?ng kê ho?t ??ng c?a website do các ??i tác cung c?p) s? ??t m?t s? File d? li?u g?i là Cookies lên ??a c?ng ho?c b? nh? máy tính c?a b?n.

M?t trong s? nh?ng Cookies này có th? t?n t?i lâu ?? thu?n ti?n cho b?n trong quá trình s? d?ng, ví d? nh?: l?u Email c?a b?n trong trang ??ng nh?p ?? b?n không ph?i nh?p l?i v.v…

1.4. Thu th?p và l?u tr? thông tin trong quá kh?:

B?n có th? thay ??i thông tin cá nhân c?a mình b?t k? lúc nào b?ng cách s? d?ng ch?c n?ng t??ng ?ng. Tuy nhiên chúng tôi s? l?u l?i nh?ng thông tin b? thay ??i ?? ch?ng các hành vi xóa d?u v?t gian l?n.


?i?u 2: L?u tr? & B?o v? thông tin

H?u h?t các thông tin ???c thu th?p s? ???c l?u tr? t?i c? s? d? li?u c?a chúng tôi.

Chúng tôi b?o v? d? li?u cá nhân c?a các b?n b?ng các hình th?c nh?: m?t kh?u, t??ng l?a, mã hóa cùng các hình th?c thích h?p khác và ch? c?p phép vi?c truy c?p và x? lý d? li?u cho các ??i t??ng phù h?p, ví d? chính b?n ho?c các nhân viên có trách nhi?m x? thông tin v?i b?n thông qua các b??c xác ??nh danh tính phù h?p.


?i?u 3: S? d?ng thông tin

Thông tin thu th?p ???c s? ???c chúng tôi s? d?ng ??:

o Cung c?p các d?ch v? h? tr? & ch?m sóc khách hàng.

o Th?c hi?n giao d?ch thanh toán & g?i các thông báo trong quá trình giao d?ch.

o X? lý khi?u n?i, thu phí & gi?i quy?t s? c?.

o Ng?n ch?n các hành vi có nguy c? r?i ro, b? c?m ho?c b?t h?p pháp và ??m b?o tuân th? ?úng chính sách “Th?a thu?n ng??i dùng”.

o ?o ??c, tùy bi?n & c?i ti?n d?ch v?, n?i dung và hình th?c c?a website.

o G?i b?n các thông tin v? ch??ng trình Marketing, các thông báo & ch??ng trình khuy?n m?i.

o So sánh ?? chính xác c?a thông tin cá nhân c?a b?n trong quá trình ki?m tra v?i bên th? ba.


?i?u 4: Ti?p nh?n thông tin t? các ??i tác

Khi s? d?ng các công c? giao d?ch và thanh toán thông qua internet, chúng tôi có th? ti?p nh?n thêm các thông tin v? b?n nh? ??a ch? username, Email, s? tài kho?n ngân hàng... Chúng tôi ki?m tra nh?ng thông tin này v?i c? s? d? li?u ng??i dùng c?a mình nh?m xác nh?n r?ng b?n có ph?i là khách hàng c?a chúng tôi hay không nh?m giúp vi?c th?c hi?n các d?ch v? cho b?n ???c thu?n l?i.

Các thông tin ti?p nh?n ???c s? ???c chúng tôi b?o m?t nh? nh?ng thông tin mà chúng tôi thu th?p ???c tr?c ti?p t? b?n.


?i?u 5: Chia s? thông tin v?i bên th? ba

Chúng tôi s? không chia s? thông tin cá nhân, thông tin tài chính... c?a b?n cho các bên th? 3 tr? khi ???c s? ??ng ý c?a chính b?n ho?c khi chúng tôi bu?c ph?i tuân th? theo các quy ??nh pháp lu?t ho?c khi có yêu c?u t? c? quan công quy?n có th?m quy?n.


?i?u 6: Thay ??i chính sách b?o m?t

Chính sách B?o m?t này có th? thay ??i theo th?i gian. Chúng tôi s? không gi?m quy?n c?a b?n theo Chính sách B?o m?t này mà không có s? ??ng ý rõ ràng c?a b?n. Chúng tôi s? ??ng b?t k? thay ??i Chính sách B?o m?t nào trên trang này và, n?u nh?ng thay ??i này quan tr?ng, chúng tôi s? cung c?p thông báo n?i b?t h?n (bao g?m, ??i v?i m?t s? d?ch v? nh?t ??nh, thông báo b?ng email v? các thay ??i c?a Chính sách B?o m?t).
 

Tham kh?o t? website webnhanh.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây