Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Tuần 19
Thứ năm
04/05/2017
13:30 - 14:15 Kiểm tra HK II
Môn : Hóa Học 10,11
Thời gian : 45 Phút
14:45 - 15:30 Kiểm tra HK II
Môn : Sinh Học 10,11
Thời gian : 45 Phút
Thứ bảy
06/05/2017
13:30 - 14:30 Kiểm tra HK II
Môn : Anhh Văn 10,11
Thời gian : 60 Phút
15:00 - 16:30 Kiểm tra HK II
Môn : Toán 10,11
Thời gian : 90 Phút
Tuần 18
Thứ hai
24/04/2017
13:25 - 14:15 Kiểm tra HK II
Môn : Hóa Học 12
Thời gian : 50 Phút
14:30 - 15:20 Kiểm tra HK II
Môn : Sinh Học 12
Thời gian : 50 Phút
14:45 - 16:15 Kiểm tra HK II
Môn : Toán 12
Thời gian : 90 Phút
Thứ ba
25/04/2017
09:45 - 10:30 Kiểm tra HK II
Môn : GDCD 10,11
Thời gian : 45 Phút
13:25 - 14:25 Kiểm tra HK II
Môn : Anh Văn 12
Thời gian : 60 Phút
Thứ tư
26/04/2017
09:45 - 10:30 Kiểm tra HK II
Môn : Công Nghệ 10,11
Thời gian : 45 Phút
09:45 - 10:30 Kiểm tra HK II
Môn : Công Nghệ 12
Thời gian : 45 Phút
Thứ sáu
28/04/2017
13:30 - 14:15 Kiểm tra HK II
Môn : Địa Lý 10,11
Thời gian : 45 Phút
14:45 - 16:15 Kiểm tra HK II
Môn : Ngữ Văn 10,11
Thời gian : 90 Phút
Thứ bảy
29/04/2017
13:30 - 14:15 Kiểm tra HK II
Môn : Vật Lý 10,11
Thời gian : 45 Phút
14:45 - 15:30 Kiểm tra HK II
Môn : Lịch Sử 10,11
Thời gian : 45 Phút
Tuần 17
Thứ năm
20/04/2017
13:25 - 14:15 Kiểm tra HK II
Môn : Địa Lý 12
Thời gian : 50 Phút
14:35 - 16:35 Kiểm tra HK II
Môn : Ngữ Văn 12
Thời gian : 120 Phút
Thứ sáu
21/04/2017
09:45 - 10:30 Kiểm tra HK II
Môn : GDCD 12
Thời gian : 45 Phút
Thứ bảy
22/04/2017
13:25 - 14:15 Kiểm tra HK II
Môn : Vật Lý 12
Thời gian : 50 Phút
14:30 - 15:20 Kiểm tra HK II
Môn : Lịch Sử 12
Thời gian : 50 Phút
Tuần 52
Thứ hai
19/12/2016
07:30 - 08:20 Kiểm tra HK I
Môn : Địa Lý 12
Thời gian : 50 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
08:50 - 10:50 Kiểm tra HK I
Môn: Ngữ Văn 12
Thời gian: 120 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 14:15 Kiểm tra HK I
Môn : Địa Lý 10,11
Thời gian : 45 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
14:45 - 16:15 Kiểm tra HK I
Môn: Ngữ Văn 10,11
Thời gian: 90 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
Thứ ba
20/12/2016
07:30 - 08:20 Kiểm tra HK I
Môn : Lịch Sử 12
Thời gian : 50 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
08:50 - 09:40 Kiểm tra HK I
Môn : Hóa Học 12
Thời gian : 50 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 14:15 Kiểm tra HK I
Môn : Lịch Sử 10,11
Thời gian : 45 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
14:45 - 15:30 Kiểm tra HK I
Môn : Hóa Học 10,11
Thời gian : 45 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
Thứ năm
22/12/2016
07:30 - 08:20 Kiểm tra HK I
Môn : Vật Lý 12
Thời gian : 50 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
08:50 - 09:40 Kiểm tra HK I
Môn : Sinh Học 12
Thời gian : 50 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 14:15 Kiểm tra HK I
Môn : Vật Lý 10,11
Thời gian : 45 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
14:45 - 15:30 Kiểm tra HK I
Môn : Sinh Học 10,11
Thời gian : 45 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
Thứ sáu
23/12/2016
07:30 - 08:30 Kiểm tra HK I
Môn : Anh Văn 12
Thời gian : 60 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
09:00 - 10:30 Kiểm tra HK I
Môn : Toán 12
Thời gian : 90 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 15:00 Kiểm tra HK I
Môn :Toán 10,11
Thời gian : 90 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
15:30 - 16:30 Kiểm tra HK I
Môn : Anh Văn 10,11
Thời gian : 60 p
Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
Tuần 50
Thứ hai
05/12/2016
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Tuần 49
Thứ hai
28/11/2016
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 phút
Môn : Lý - Hóa
Khối : 10,11,12
Tuần 48
Thứ năm
24/11/2016
13:15 - 14:00 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 12
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
14:10 - 15:55 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10,11
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
Tuần 47
Thứ sáu
18/11/2016
13:00 - 20:00 Tổ chức lễ hội ẩm thực dân gian.
Chung kết văn nghệ chào mừng ngày 20/11
Thứ bảy
19/11/2016
07:00 - 08:00 Tổ chức kỉ lễ kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016
Tuần 46
Thứ tư
09/11/2016
07:45 - 08:30 Thi giáo viên dạy giỏi cụm.
Lớp : 11B04
Tiết 1 : Trường THPT Củ Chi (Nhằm tiết 2)
Bài 15 : Cacbon
Giáo viên : Nguyễn Quốc Huy
Phòng 11B15
08:30 - 09:15 Thi giáo viên dạy giỏi cụm.
Lớp : 11B03
Tiết 2 : Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Nhằm tiết 3)
Bài 16 : Hợp chất của Cacbon (Tiết đầu)
Giáo viên : Lê Thị Hà
Phòng 11B14
09:15 - 10:30 Thi giáo viên dạy giỏi cụm.
Lớp : 11B05
Tiết 3 : Trường THPT Phạm Văn Sáng (Nhằm tiết 4)
Bài 15 : Cacbon
Giáo viên : Chu Văn Sơn
Phòng 11B15
Thứ năm
10/11/2016
13:15 - 14:00 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý
Khối : 12
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
14:00 - 14:45 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Anh
Khối : 12
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
15:05 - 15:50 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý
Khối : 10,11
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
15:50 - 16:35 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Anh
Khối : 10,11
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 19

Thứ năm (04/05/2017)

13:30 - 14:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Hóa Học 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:45 - 15:30:
Kiểm tra HK II
Môn : Sinh Học 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ bảy (06/05/2017)

13:30 - 14:30:
Kiểm tra HK II
Môn : Anhh Văn 10,11
Thời gian : 60 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
15:00 - 16:30:
Kiểm tra HK II
Môn : Toán 10,11
Thời gian : 90 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Tuần 18

Thứ hai (24/04/2017)

13:25 - 14:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Hóa Học 12
Thời gian : 50 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:30 - 15:20:
Kiểm tra HK II
Môn : Sinh Học 12
Thời gian : 50 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:45 - 16:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Toán 12
Thời gian : 90 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ ba (25/04/2017)

09:45 - 10:30:
Kiểm tra HK II
Môn : GDCD 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
13:25 - 14:25:
Kiểm tra HK II
Môn : Anh Văn 12
Thời gian : 60 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ tư (26/04/2017)

09:45 - 10:30:
Kiểm tra HK II
Môn : Công Nghệ 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
09:45 - 10:30:
Kiểm tra HK II
Môn : Công Nghệ 12
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ sáu (28/04/2017)

13:30 - 14:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Địa Lý 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:45 - 16:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Ngữ Văn 10,11
Thời gian : 90 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ bảy (29/04/2017)

13:30 - 14:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Vật Lý 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:45 - 15:30:
Kiểm tra HK II
Môn : Lịch Sử 10,11
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Tuần 17

Thứ năm (20/04/2017)

13:25 - 14:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Địa Lý 12
Thời gian : 50 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:35 - 16:35:
Kiểm tra HK II
Môn : Ngữ Văn 12
Thời gian : 120 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ sáu (21/04/2017)

09:45 - 10:30:
Kiểm tra HK II
Môn : GDCD 12
Thời gian : 45 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ bảy (22/04/2017)

13:25 - 14:15:
Kiểm tra HK II
Môn : Vật Lý 12
Thời gian : 50 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:
14:30 - 15:20:
Kiểm tra HK II
Môn : Lịch Sử 12
Thời gian : 50 Phút
Địa điểm:
Ghi chú:

Tuần 52

Thứ hai (19/12/2016)

07:30 - 08:20:
Kiểm tra HK I
Môn : Địa Lý 12
Thời gian : 50 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
08:50 - 10:50:
Kiểm tra HK I
Môn: Ngữ Văn 12
Thời gian: 120 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 14:15:
Kiểm tra HK I
Môn : Địa Lý 10,11
Thời gian : 45 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
14:45 - 16:15:
Kiểm tra HK I
Môn: Ngữ Văn 10,11
Thời gian: 90 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Thứ ba (20/12/2016)

07:30 - 08:20:
Kiểm tra HK I
Môn : Lịch Sử 12
Thời gian : 50 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
08:50 - 09:40:
Kiểm tra HK I
Môn : Hóa Học 12
Thời gian : 50 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 14:15:
Kiểm tra HK I
Môn : Lịch Sử 10,11
Thời gian : 45 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
14:45 - 15:30:
Kiểm tra HK I
Môn : Hóa Học 10,11
Thời gian : 45 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Thứ năm (22/12/2016)

07:30 - 08:20:
Kiểm tra HK I
Môn : Vật Lý 12
Thời gian : 50 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
08:50 - 09:40:
Kiểm tra HK I
Môn : Sinh Học 12
Thời gian : 50 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 14:15:
Kiểm tra HK I
Môn : Vật Lý 10,11
Thời gian : 45 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
14:45 - 15:30:
Kiểm tra HK I
Môn : Sinh Học 10,11
Thời gian : 45 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Thứ sáu (23/12/2016)

07:30 - 08:30:
Kiểm tra HK I
Môn : Anh Văn 12
Thời gian : 60 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
09:00 - 10:30:
Kiểm tra HK I
Môn : Toán 12
Thời gian : 90 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
13:30 - 15:00:
Kiểm tra HK I
Môn :Toán 10,11
Thời gian : 90 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
15:30 - 16:30:
Kiểm tra HK I
Môn : Anh Văn 10,11
Thời gian : 60 p
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Tuần 50

Thứ hai (05/12/2016)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Địa điểm:
Ghi chú:

Tuần 49

Thứ hai (28/11/2016)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Lý - Hóa
Khối : 10,11,12
Địa điểm:
Ghi chú:

Tuần 48

Thứ năm (24/11/2016)

13:15 - 14:00:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 12
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
14:10 - 15:55:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10,11
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 47

Thứ sáu (18/11/2016)

13:00 - 20:00:
Tổ chức lễ hội ẩm thực dân gian.
Chung kết văn nghệ chào mừng ngày 20/11
Địa điểm:
Ghi chú:

Thứ bảy (19/11/2016)

07:00 - 08:00:
Tổ chức kỉ lễ kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016
Địa điểm:
Ghi chú:

Tuần 46

Thứ tư (09/11/2016)

07:45 - 08:30:
Thi giáo viên dạy giỏi cụm.
Lớp : 11B04
Tiết 1 : Trường THPT Củ Chi (Nhằm tiết 2)
Bài 15 : Cacbon
Giáo viên : Nguyễn Quốc Huy
Địa điểm: Phòng 11B15
Ghi chú:
08:30 - 09:15:
Thi giáo viên dạy giỏi cụm.
Lớp : 11B03
Tiết 2 : Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Nhằm tiết 3)
Bài 16 : Hợp chất của Cacbon (Tiết đầu)
Giáo viên : Lê Thị Hà
Địa điểm: Phòng 11B14
Ghi chú:
09:15 - 10:30:
Thi giáo viên dạy giỏi cụm.
Lớp : 11B05
Tiết 3 : Trường THPT Phạm Văn Sáng (Nhằm tiết 4)
Bài 15 : Cacbon
Giáo viên : Chu Văn Sơn
Địa điểm: Phòng 11B15
Ghi chú:

Thứ năm (10/11/2016)

13:15 - 14:00:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý
Khối : 12
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
14:00 - 14:45:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Anh
Khối : 12
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
15:05 - 15:50:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý
Khối : 10,11
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
15:50 - 16:35:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Anh
Khối : 10,11
Địa điểm:
Ghi chú: Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài kiểm tra 1 tiết.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây