Thứ/Ngày Thời gian Nội dung
Tuần 49
Thứ hai
02/12/2019
06:45 Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10, 11, 12
Tuần 48
Thứ hai
25/11/2019
06:45 Kiểm tra 15 phút
Môn : Lý - Hoá
Khối : 10, 11, 12
Tuần 47
Thứ năm
21/11/2019
12:30 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.
Tuần 45
Thứ năm
07/11/2019
12:30 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.
Tuần 44
Thứ năm
31/10/2019
12:30 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hoá
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.
Tuần 42
Thứ hai
14/10/2019
06:45 Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10, 11, 12
Tuần 40
Thứ năm
03/10/2019
12:30 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.
Tuần 39
Thứ năm
26/09/2019
12:30 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hoá
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.
Tuần 38
Thứ hai
16/09/2019
06:45 Kiểm tra 15 phút
Môn : Lý - Anh
Khối : 10, 11, 12
Tuần 37
Thứ hai
09/09/2019
06:45 Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán Hoá
Khối : 10, 11, 12
Thứ ba
10/09/2019
13:30 - 15:00 Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 10
Lớp : 10A1 - 10A8
Địa điểm : Hội trường B
13:30 - 15:00 Giới thiệu phương pháp học anh văn và kỳ thi IELTS cho học sinh khối 10.
Lớp : 10A9 - 10A15
Địa điểm : Tại lớp
15:15 - 16:45 Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 10
Lớp : 10A9 - 10A15
Địa điểm : Hội trường B
15:15 - 16:45 Giới thiệu phương pháp học anh văn và kỳ thi IELTS cho học sinh khối 10.
Lớp : 10A1 - 10A8
Địa điểm : Tại lớp
Thứ năm
12/09/2019
13:30 - 15:00 Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 11
Lớp : 11B1 - 11B8
Địa điểm : Hội trường B
15:15 - 16:45 Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 11
Lớp : 11B9 - 11B15
Địa điểm : Hội trường B
Chủ nhật
15/09/2019
07:00 Đại hội Cha Mẹ học sinh năm học 2019 - 2020
Tuần 36
Thứ hai
02/09/2019
07:00 Toàn trường nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09
Thứ năm
05/09/2019
07:00 - 09:00 Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
Tuần 35
Thứ năm
29/08/2019
17:00 Họp Phụ huynh học sinh 3 khối

Tuần 49

Thứ hai (02/12/2019)

06:45:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10, 11, 12

Tuần 48

Thứ hai (25/11/2019)

06:45:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Lý - Hoá
Khối : 10, 11, 12

Tuần 47

Thứ năm (21/11/2019)

12:30:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 45

Thứ năm (07/11/2019)

12:30:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 44

Thứ năm (31/10/2019)

12:30:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hoá
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 42

Thứ hai (14/10/2019)

06:45:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10, 11, 12

Tuần 40

Thứ năm (03/10/2019)

12:30:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 39

Thứ năm (26/09/2019)

12:30:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hoá
Khối : 10, 11, 12

Khối 10,11 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 45.
Khối 12 : kiểm tra vào chiều ngày thứ Năm từ 15 giờ 05 đến 16 giờ 35.
Học sinh có mặt tại trường trước 15 phút so với thời gian làm bài kiểm tra 1 tiết.

Tuần 38

Thứ hai (16/09/2019)

06:45:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Lý - Anh
Khối : 10, 11, 12

Tuần 37

Thứ hai (09/09/2019)

06:45:
Kiểm tra 15 phút
Môn : Toán Hoá
Khối : 10, 11, 12

Thứ ba (10/09/2019)

13:30 - 15:00:
Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 10
Lớp : 10A1 - 10A8
Địa điểm : Hội trường B
13:30 - 15:00:
Giới thiệu phương pháp học anh văn và kỳ thi IELTS cho học sinh khối 10.
Lớp : 10A9 - 10A15
Địa điểm : Tại lớp
15:15 - 16:45:
Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 10
Lớp : 10A9 - 10A15
Địa điểm : Hội trường B
15:15 - 16:45:
Giới thiệu phương pháp học anh văn và kỳ thi IELTS cho học sinh khối 10.
Lớp : 10A1 - 10A8
Địa điểm : Tại lớp

Thứ năm (12/09/2019)

13:30 - 15:00:
Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 11
Lớp : 11B1 - 11B8
Địa điểm : Hội trường B
15:15 - 16:45:
Tuyên truyền cuộc vận động "Giảm chất thải nhựa" cho học sinh khối 11
Lớp : 11B9 - 11B15
Địa điểm : Hội trường B

Chủ nhật (15/09/2019)

07:00:
Đại hội Cha Mẹ học sinh năm học 2019 - 2020

Tuần 36

Thứ hai (02/09/2019)

07:00:
Toàn trường nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09

Thứ năm (05/09/2019)

07:00 - 09:00:
Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Tuần 35

Thứ năm (29/08/2019)

17:00:
Họp Phụ huynh học sinh 3 khối
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây